Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie cfabloguje.pl przez stowarzyszenie CFA Society Poland, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław z zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wrocławiu pod numerem KRS: 0000222537, zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą albo. oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie … przez stowarzyszenie CFA Society Poland.

 1. Definicje
  1. Administrator Portalu – oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Portalem
  2. Adres IP – oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu
  3. Blog – oznacza substronę prowadzoną przez Użytkownika w Portalu w której Użytkownik na zasadach przewidzianych w Regulaminie publikuje teksty, zdjęcia, utwory plastyczne, lub filmy (Materiały Użytkownika).
  4. Formularz – oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Usługodawcy danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług
  5. Forum – oznacza forum dyskusyjne prowadzone, i udostępniane Użytkownikom, przez Usługodawcę w Portalu, funkcjonujące poprzez możliwość komentowania Materiałów Użytkownika publikowanych przez Użytkowników z Blogach i prowadzenia dyskusji nad ich treścią.
  6. ID – oznacza indywidualny identyfikator nadawany przez Usługodawcę Użytkownikowi w procesie rejestracji.
  7. Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji Usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Usług;
  8. Materiały – oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w Portalu lub za jego pośrednictwem
  9. Portal – oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie cfabloguje.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu i jego treścią.
  10. Profil Użytkownika – oznacza obszar w Portalu udostępniony Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w Portalu.
  11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm)
  12. Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu, określone w pkt. 2.3. Regulaminu
  13. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Portalu i Usług.
 2. Usługi
  1. Portal jest informacyjno – publicystycznym serwisem internetowym poświęconym tematyce finansowej i gospodarczej mającym w pierwszym rzędzie na celu umożliwienie osobom fizycznym będącym członkami Usługodawcy lub zaproszonymi przez Usługodawcę publikacji informacji, opinii i wypowiedzi publicystycznych oraz polemicznych poświęconych finansom w formie stałego tematycznego bloga.
  2. W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności Portalu nie jest wymagana rejestracja Portal jest internetowym publikatorem informacyjnym i opiniotwórczym umożliwiającym na zasadach przewidzianych w Regulaminie dostęp do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią.
  3. Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu są w szczególności
   1. możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią.
   2. umożliwienie Użytkownikowi prowadzenia Bloga, w tym udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących Materiały Użytkownika zamieszczane przez Użytkownika w treści Bloga.
   3. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Forum w tym udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących wpisy Użytkownika zamieszczane przez Użytkownika na Forum,
  4. Usługi świadczone w Portalu są bezpłatne.
 3. Rejestracja
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w pkt. 2.3.2. i 2.3.3. jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w Portalu zrealizowane poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
  2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy zawarte w treści Portalu oraz oświadczenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności Portalu.
  3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Portalu, jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.
  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe oraz oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa zdarzeń wywołanych podaniem nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w tym za kresie.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta i Profilu Użytkownika osobom innym niż Użytkownik.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.
  7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portalu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika i danych w nim zawartych. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.
  8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa pkt. 6 Regulaminu
 4. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów
  1. Każdy Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały lub Materiały Użytkownika, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane w Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania albo praw Użytkownika prowadzącego Blog , i podlegają ochronie na zasadach ustawy, z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.
  2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów lub Materiałów Użytkownika prowadzącego Blog, w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej
  3. Udostępnienie Materiałów i Materiałów Użytkownika w Portalu oraz korzystanie przez Użytkownika z Portalu w celu zapoznawania się z treścią Materiałów i Materiałów Użytkownika nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:
   1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów lub Materiałów Użytkownika, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;
   2. umieszczania odesłań do strony internetowej Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów lub Materiałów Użytkownika;
   3. zwielokrotniania Materiałów lub Materiałów Użytkownika na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
   4. rozpowszechniania opracowań Materiałów lub Materiałów Użytkownika niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami.
   5. realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały lub Materiały Użytkownika, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.
  4. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Portalu oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalu są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
  5. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów lub Materiałów Użytkownika jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu, na której opublikowana jest pełna treść.
  6. Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść Materiałów i Materiałów Użytkownika nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść tych Materiałów.
 5. Zasady prowadzenia Bloga
  1. Użytkownik prowadzący Blog zobowiązuje się i zapewnia, że
   1. Wszelkie Materiały Użytkownika stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są dziełami jego autorstwa lub, że pozyskał do tych utworów autorskie prawa majątkowego lub uprawnienia licencyjne, które mogą być przenoszone lub udzielane na rzecz osób trzecich albo, że publikacja materiałów objęta jest niewadliwie zastosowanym prawem cytatu
   2. Publikacja Materiałów Użytkownika nie będzie naruszać jakichkolwiek przepisów prawa i praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, tajemnic zawodowych, służbowych i handlowych, jak również zakazów wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
   3. Publikacja Materiałów Użytkownika nie będzie naruszać zakazów odnoszących się do treści niedozwolonych, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu
   4. Nie będzie bez zgody Administratora Portalu publikował w treści Bloga materiałów promocyjnych, marketingowych lub reklamowych podmiotów trzecich.
   5. Nie będzie publikował w treści Bloga Materiałów nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, bądź etnicznej, a także propagujących przemoc, jak również treści aprobujących powyższe zachowania, jak również uznawanych powszechnie za kolidujące z nakazami moralności, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego obyczaju oraz naruszających zasady netykiety, w tym w szczególności obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy pornograficznych
  2. Materiały Użytkownika stanowią publikacje Użytkownika i Użytkownik ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia poprzez ich publikację praw osób trzecich lub naruszenie przepisów bezwzględnie obowiązujących.
  3. Użytkownik prowadzący Blog publikuje Materiały Użytkownika pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą z jednoczesnym wskazaniem autorstwa Materiału.
  4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w treści Bloga wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych
  5. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje jako wiążące, iż w zakresie prowadzenia przez niego Bloga w Portalu relacja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą opiera się na zasadach właściwych dla usługi opisanej w art. 14 i art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którymi:
   1. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści danych i materiałów, pod kątem ich zgodności z prawem
   2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia dostępu do każdej treści zamieszczonej przez Użytkownika w przypadku, w którym poweźmie wiedzę lub uzyska informację o bezprawnym charakterze zamieszczonego materiału.
   3. W przypadku przedstawienia przez uprawniony organ lub osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, jakichkolwiek roszczeń, żądań lub zarzutów dotyczących naruszenia prawa poprzez zamieszczenie Materiału Użytkownika w Blogu Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego przejęcia na siebie wszelkich relacji i czynności prawnych w tym zakresie. W przypadku, w którym jakikolwiek sąd orzekający lub organ orzekłby o odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa poprzez publikację Materiału Użytkownika w Blogu Użytkownik zobowiązuje się do realizacji w pełnym zakresie i na własny koszt wszelkich skutków prawnych z tego wynikających wobec podmiotu uprawnionego oraz do pokrycia szkody, w zakres której wchodzić będą również, lecz nie wyłącznie, koszty postępowania i obsługi prawnej, w tym faktycznie poniesione koszty zastępstwa procesowego.
   4. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.5.2., w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub zasad o których mowa w pkt. 5.1. poprzez treść publikowana w Blogu Usługodawca ma uprawnienie do wezwania Użytkownika do usunięcia lub korekty kwestionowanych materiałów oraz nienaruszania zasad publikacji w przyszłości. W przypadku niezastosowania się do wezwania albo przyjętych ustaleń lub w przypadku powtarzających się naruszeń Usługodawcy przysługuje uprawnienie do natychmiastowego i trwałego usunięcia Użytkownika z listy Użytkowników.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Bloga w sieci.
  7. Zastrzeżenia, uwagi lub oświadczenia dotyczące funkcjonowania Bloga lub zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa oraz Regulaminu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres office@cfa.com.pl
  8. O prezentacji wybranych Blogów na stronie głównej Portalu decyduje Administrator Portalu.
 6. Zasady korzystania z Forum
  1. Portal zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.
  2. W zakresie funkcjonowania Forum Użytkownik niezależnie od uprzedniej rejestracji w Portalu rejestruje swoją obecność na Forum oznaczając się oryginalnym identyfikatorem (nick). Administrator Forum lub moderator przyjmie za niedopuszczalny nick stanowiący słowo lub wyrażenie wulgarne, będący oznaczeniem komercyjnym albo będący łudząco podobnym do oznaczenia innego Użytkownika.
  3. Forum i wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i nie stanowiąc publikacji Usługodawcy. Usługa Forum stanowi udostępnienie przestrzeni w Portalu do swobodnej wypowiedzi Użytkownika oraz udostępnienie przestrzeni serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących treści zamieszczane przez Użytkownika na Forum.
  4. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność.
  5. Użytkownik oświadcza, że każda wypowiedź zamieszczona przez niego na Forum jest rozpowszechniana przez Użytkownika i nie stanowi publikacji Usługodawcy oraz że jest świadom i nie kwestionuje swojej odpowiedzialności prawnej z tytułu rozpowszechniania treści naruszających przepisy prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw podmiotowych osób trzecich.
  6. Do zakresie korzystania przez użytkownika z Forum i publikowania w nim treści postanowienia pkt. 5.1., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.11. i 5.13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  7. Niedopuszczalne tzw. podbijanie wątków w drodze jest zamieszczania wpisów nie posiadających treści.
  8. W celu realizacji uprawnień Usługodawcy na wypadek naruszenia prawa lub zasad Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Użytkownika wpisów i wypowiedzi na Forum Usługodawca rejestruje Adresy IP Użytkowników i nadaje ID.
  9. Administrator Forum lub wskazany przez Administratora Forum moderator mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
  10. W przypadku, w którym wypowiedź kwalifikująca się do usunięcia dostępu, jako niedopuszczalna na podstawie Regulaminu i usunięta, będzie jednocześnie wpisem rozpoczynającym wątek dyskusji na Forum, jej usunięcie może spowodować niedostępność całego wątku wypowiedzi, bez względu na charakter i zawartość pozostałych wpisów.
  11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wielokrotnie narusza zasady Regulaminu Administrator Forum lub moderator ma prawo do zablokowania dostępu do Forum poprzez zablokowanie adresu IP zablokowania Konta Użytkownika na czas określony lub bezterminowo, zablokowania możliwości zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.
  12. W ramach prezentacji zamieszczonej przez Użytkownika wypowiedzi na Forum może być uwidoczniona część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Portalu przy zamieszczaniu wpisu.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum
  14. W celu uniknięcia wątpliwości Strony, oświadczają, że Forum, niezależnie kwalifikacji prawnej Portalu, jest wyodrębnioną częścią Portalu i nie stanowi prasy w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
  15. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad funkcjonowania Forum stosuje się odpowiednio do zamieszczania przez Użytkowników komentarzy do Materiałów
 7. Postanowienia końcowe
  1. Korzystając z funkcjonalności Portalu, zarówno w zakresie nie wymagającym rejestracji Użytkownika, jak w zakresie tego wymagającym, w tym w zakresie Usług odpłatnych, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, niezależnie od postawień Regulaminu, zasad netykiety, której naruszenia traktowane będą przez Usługodawcę, jako naruszenia Regulaminu.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Portalu w formie tekstu jednolitego .
  3. Wszelkie czynności faktyczne i prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą kwalifikowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu dokonania czynności.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy Prawo prasowe i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.